Jiskření v technologii: Kdy je žádoucí a kdy nebezpečné?

Jiskření

Fyzikální princip jiskření

Jiskření, fascinující jev, který známe z bouřek nebo ze zapalování svíčky, je ve své podstatě elektrický výboj. Dochází k němu, když elektrické pole mezi dvěma body s rozdílným potenciálem překročí dielektrickou pevnost materiálu mezi nimi. Vzduch, obvykle dobrý izolant, se vlivem silného elektrického pole ionizuje. Elektrony jsou vytrženy z atomů, čímž vznikají volné nosiče náboje - ionty a elektrony. Ty se vlivem elektrického pole prudce pohybují a srážejí se s dalšími atomy, čímž ionizují další a další částice. Vzniká tak vodivý kanál, kterým může protékat elektrický proud - jiskra. Teplota jiskry dosahuje tisíců stupňů Celsia, což způsobuje charakteristické světelné záření. Barva jiskry závisí na složení ionizovaného plynu.

Materiály náchylné k jiskření

Jiskření, tedy vznik jisker, představuje v některých prostředích značné riziko. Může vést k požáru nebo explozi, zvláště v přítomnosti hořlavých látek. Existuje celá řada materiálů, které jsou k jiskření náchylnější než jiné. Mezi nejběžnější patří kovy jako železo, ocel, titan a hliník. Tyto materiály mohou při vzájemném tření nebo nárazu snadno vytvářet jiskry.

Pozor si musíme dát i na některé slitiny a nástroje z nich vyrobené. Například nerezová ocel, i když je odolná proti korozi, může stále jiskřit. Nástroje s hroty z tvrdokovu nebo s diamantovými břity také představují riziko. V neposlední řadě nesmíme zapomínat na materiály jako kámen a beton. I ty mohou při mechanickém namáhání, například při broušení nebo řezání, vytvářet jiskry.

Bezpečnostní rizika jiskření

Jiskření, ačkoliv často vnímáno jako banální jev, představuje v mnoha prostředích značné bezpečnostní riziko. Zejména v prostředí se zvýšenou koncentrací hořlavých látek, par nebo prachu může i malá jiskra zapříčinit požár nebo explozi. Typickým příkladem jsou prostory s únikem plynu, chemické továrny, doly nebo sila.

K jiskření může docházet z různých důvodů. Častou příčinou je mechanické tření kovu o kov, například při práci s nástroji nebo vlivem opotřebení strojů. Dalším zdrojem jisker jsou elektrická zařízení, ať už v důsledku zkratu, poškození izolace nebo nesprávné manipulace.

Minimalizace rizika jiskření spočívá v komplexním přístupu. Důležitá je prevence - používání jisker bezpečné nářadí a zařízení, pravidelná údržba a revize, eliminace zdrojů hořlavých látek a správné skladování. Nezbytné je také dodržování bezpečnostních předpisů a používání ochranných pomůcek.

Technologie zabraňující jiskření

Jiskření, tedy vznik elektrického výboje, může být v některých prostředích nežádoucí a dokonce nebezpečné. Typickým příkladem jsou prostředí s nebezpečím výbuchu, jako jsou doly, chemické závody nebo sila. Pro minimalizaci rizika jiskření se používají různé technologie.

Mezi ty nejběžnější patří používání antistatických materiálů, které zabraňují hromadění statické elektřiny. Další možností je instalace uzemňovacích systémů, které odvádějí nežádoucí elektrický náboj do země. V neposlední řadě se používají i speciální elektrické komponenty a zařízení, která jsou navržena tak, aby minimalizovala riziko jiskření. Patří mezi ně například jiskrově bezpečné svítidla, motory a spínače.

Výběr vhodné technologie závisí na konkrétním prostředí a rizikových faktorech.

Průmyslové využití jiskření

Jiskření, fenomén známý z bouřek, nachází uplatnění v řadě průmyslových odvětví. Jeho vysoká teplota a energie se využívají v procesech, kde je potřeba přesně kontrolovaného tepelného působení.

V oblasti obrábění kovů se jiskření uplatňuje při elektroerozivním obrábění (EDM). Tato technologie umožňuje precizní opracování i velmi tvrdých materiálů do složitých tvarů, a to bez vzniku mechanického namáhání.

Jiskření je také základem technologie svařování elektrickým obloukem. Oblouk, vznikající mezi elektrodou a svařovaným materiálem, taví kov a umožňuje jeho spojení. Tato metoda je široce využívána ve stavebnictví, strojírenství a dalších odvětvích.

Dále se jiskření uplatňuje v analytické chemii při spektrometrii. Analýza světla emitovaného jiskrou umožňuje určit složení materiálu. Tato metoda je rychlá, přesná a nachází uplatnění v kontrole kvality, výzkumu a dalších oblastech.

Publikováno: 18. 06. 2024

Kategorie: technologie

Autor: Jiří Bělohradský

Tagy: jiskření | vznícení, výskyt jisker